About Finančná správa Slovenská republika

Website
Website
Employees
Employees
51-200 employees View all
Industry
Industry
Government Administration
Location
Location
Lazovná č. 63 Banská Bystrica, 97401 Slovak Republic
Description
Information
Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS, ktorý bol iniciovaný v roku 2008 prijatím uznesenia vlády SR č. 285/2008 zo dňa 7. mája 2008 ku Koncepcii reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou, ktoré vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet Finančného riaditeľstva SR. Finančná správa -plní úlohy, ktoré vyplývajú z hlavného poslania finančnej správy, a to najmä v oblasti zamedzovania porušovania colných a daňových predpisov, -vykonáva dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov EÚ a medzinárodných zmlúv, ktorými zabezpečuje realizáciu obchodnej politiky, colnej politiky, daňovej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími krajinami, -vykonáva colný dohľad nad tovarom v rámci colného územia EÚ, v oblasti správy nepriamych daní, daňového dozoru nad tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam, -vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe cla a daní a pri vymáhaní finančných pohľadávok, -plní úlohy v oblasti colných taríf, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími krajinami a obchodu medzi členskými štátmi EÚ, -plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Finančná správa Slovenská republika Alternatives

Industry
Cosmetics
Industry
Government Administration
Industry
Government Administration
Industry
Government Administration

Frequently Asked Questions about Finančná správa Slovenská republika

What is Finančná správa Slovenská republika email format?

The widely used Finančná správa Slovenská republika email format is {first}.{last} (e.g. [email protected]) with 100% adoption across the company.


What is Finančná správa Slovenská republika customer service number?

To contact Finančná správa Slovenská republika customer service number in your country click here to find.


Supercharge your
Prospecting &
Outreach with
ContactOut
Supercharge your Prospecting &
Outreach with ContactOut

Search Portal

Find countless prospects outside of LinkedIn fast

Accelerate prospecting with instant access to 300M professionals from 30M companies with the right contact details.

Discover the source of our data

Learn more