Centre D'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç

 • Website: http://www.cacis.cat/
 • Size: 1-10 employees
 • Overview: El Centre D’art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç és una iniciativa privada sense ànim de lucre fundada a l'any 2008, que rep el suport de l'Ajuntament de Calders i la Generalitat de Catalunya. Cacis és un espai dedicat a l'experimentació, investigació i difusió de les pràctiques artístic culturals amb la voluntat d'estimular la discussió, crítica i reflexió necessària per cercar una nova visió de la realitat, fomentant la sostenibilitat com estratègia de reforma. This centre devotes itself to the research, the production and the exhibition of cultural projects, including all the conceptual sides and shapes of modern art, especially those ones related to ecology and environment. We have taken into account the speacial features of this centre: the old quarry, a well preserved environment, a good relationship between environment and human activity and the singularity of the lime kilns. El centro se dedica a la investigación, producción y exhibición de proyectos de cultura y arte contemporáneo en todas sus vertientes conceptuales y formales, especialmente las relacionadas con la ecología y el medio natural; teniendo muy en cuenta las características físicas del lugar: la antigua cantera, un medio natural bien conservado, una buena relación entre medio natural y actividad humana, especialmente la singularidad de los hornos de cal: elementos característicos y específicos de este centro.

Search 1.5 billion
Email & Phone#

Browse to anyone's Linkedin profile, and Contactout will find that person's email address and phone number

Start your free trial
(300+ Reviews)

People also viewed these companies

 • Management Consulting
 • Packaging & Containers
 • Security & Investigations
 • International Trade and Development
 • Cosmetics
 • Information Technology & Services
 • Cosmetics
 • Information Technology and Services
 • Information Technology and Services